Všeobecné podmínky CK GO2

Všeobecné cestovní podmínky CK Go2. s.r.o

1. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

CK Go2.s.r.o, se sídlem Amforova 1888/38 Praha 5, 155 00, Česká republika, zastoupená Ing. Marcelem Žitníkem, MPA, (dále jen CK). Zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175148, IČ: 247 976 34, DIČ CZ 247 976 34
a
zákazník, kterým může být fyzická či právnická osoba.
Cestovní kancelář Go2, která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních nebo externích prodejních míst a klient, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „klient“).
2. Předmět smluvního vztahu
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
A)  zájezdů nebo
B) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku klienta (dále jen „jednotlivé služby“).

3. Vznik smluvního vztahu

a) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Go2 v případě zájezdů vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané Smlouvy potvrzené CK nebo jejím zplnomocněným zástupcem a úhradou zálohy ve smyslu článku 4.3 písm. a) těchto všeobecných podmínek.
B) Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený ve Smlouvě a odvozený z nabídkových listů či produktových listů na internetových stránkách CK (dále jen „Nabídka“). Nabídka je nedílnou součástí Smlouvy. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec Nabídky (jedná se zejména o leteckou dopravu, cestovní pojištění, vyřízení víz apod.) musí být uvedeny ve Smlouvě nebo jejím dodatku, potvrzeny CK a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím.
C) Smluvní vztah dle písmene a) tohoto článku vzniká též úhradou zálohy ze strany zákazníka ve smyslu článku 3.3 písm. a) a potvrzením CK o zakoupení letenek dle Smlouvy.
D) Smlouva včetně všech jejích nedílných součástí (nabídka a jiné dodatky atd.) je současně potvrzením o zájezdu.
E) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK v případě jednotlivých služeb vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany CK, popřípadě jinou vhodnou formou a uhrazením plné ceny objednaných Jednotlivých služeb zákazníkem.
F) Klient odpovídá za správnost všech údajů uvedených na smlouvě. Smlouva je dále platná pro všechny osoby na ní uvedené, za smluvní závazky těchto osob odpovídá osoba napsaná na prvním místě smlouvy, která tuto smlouvu také podepisuje.
g) CS se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4.  Cena a platební podmínky
4.1. Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují dopravu na místě, ubytování v základním typu pokoje dle popisu v nabídce a stravování podle cestovní smlouvy, případně program během zájezdů a služby delegáta, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak.
4.2. Cena nezahrnuje zejména nepovinné či variabilní náklady, např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, stravování a cestovní pojištění a dále víza (pokud není uvedeno jinak).
4.3. Platba
a) Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením plné ceny zájezdu CK. Povinnost závazné rezervace zájezdu ve prospěch zákazníka ze strany CK vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy a současně uhrazením zálohy, která se skládá z:
- plné ceny letenek a s letenkami souvisejících poplatků a
- zálohy ve výši 40% ceny zájezdu,
Ve výjimečných případech na základě žádosti zákazníka může CK stanovit zálohu pouze ve výši plné ceny letenek s letenkami souvisejících poplatků se stanovením termínu pro úhradu zbytku zálohy ve výši 40% ceny zájezdu.
b) Doplatek do plné ceny zájezdu je zákazník povinen složit vždy nejpozději do 35 dnů před začátkem zájezdu na bankovní účet CK. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla částka připsána na účet CK. Bez úplného zaplacení zákazník neobdrží potřebné odbavovací pokyny a cestovní doklady, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu, a CK je oprávněna bez dalšího upozornění zájezd zrušit a od smlouvy odstoupit. Zákazník v takovém případě hradí odstupné dle článku 7 písm. b) těchto všeobecných podmínek
c) V případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 35 dnů před plánovaným odjezdem je celková cena letenek a zájezdu splatná zároveň s uzavřením Smlouvy.
d) V případě, že mezi odesláním návrhu Smlouvy ze strany CK a závazným potvrzením tohoto návrhu ze strany zákazníka dojde ke změně v dostupnosti či ceně objednávaných služeb, může CK smlouvu nepotvrdit a zaslat zákazníkovi nový návrh Smlouvy. Zákazník je vždy upozorněn na termín, do kdy je třeba závazně potvrdit rezervaci letenek. Avšak i tento termín může být jednostranně leteckou společností zkrácen a CK toto nemůže ovlivnit.
5. Změna Smlouvy
5.1. Go2 má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou v cestovní smlouvě v případě, že dojde ke zvýšení:
-   cena za dopravu včetně cen pohonných hmot (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl v ceně kalkulovaných a skutečně vynaložených nákladů),
-   platby spojené s dopravou, jako jsou letištní taxy či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl aktuální a původní výše plateb zahrnutých v ceně zájezdu),
-   směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 % (cena bude zvýšena o 1% za každé 1% nárůstu kurzu Kč ode dne uzavření Smlouvy).
CK je oprávněna cenu zájezdu jednostranně zvýšit o částku rovnající se rozdílu ceny zájezdu dohodnuté ve Smlouvě a ceny zájezdu vypočítané při zvýšení nákladů a plateb ve smyslu článku
5.2. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být klientovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Klient je povinen do 5 dnů od oznámení o navýšení ceny zájezdu uhradit rozdíl. Při porušení tohoto závazku má Go2 právo od cestovní smlouvy odstoupit, tím není dotčeno právo Go2 náhradu škody.
5.3. Zákazník bere na vědomí, že Go2 automaticky nedoplňuje objednané pokoje do optimální kapacity a že za neobsazená lůžka se platí příplatek ve všech případech, kdy je to ve smlouvě uvedeno. CK se může na žádost zákazníka pokusit najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost platit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo neobsazená lůžka odpadla.
6. Sjednané služby
a)  Délka zájezdu je určena termíny uvedenými ve Smlouvě. V případě doobjednané dopravy k zájezdu budou odjezd a příjezd potvrzeny v cestovních pokynech nejpozději 7 dnů před odjezdem.
b)  CK zprostředkovává zákazníkům nákup letenek k zájezdu na základě objednávky. V Nabídce jsou uváděny předběžné ceny letenek včetně všech poplatků k letenkám. Ceny letenek a poplatků se mohou měnit až do okamžiku nákupu letenek. CK nezodpovídá za škody, nedostatky a změny času odletu způsobené leteckými společnostmi. Tyto jsou záležitostí leteckých společností a CK je nemůže ovlivnit.
c)   Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb, stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy, nemůže CK poskytovat záruky a žádnou náhradu. Zákazník musí brát v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění.
d)  Zákazník je povinen dostavit se na místo nástupu včas. Přesný popis stanoviště obdrží v odbavovacích pokynech.
7. Povinnosti CK Go2:
CK je povinna:
-   poskytnout zákazníkovi pouze předem dohodnuté a zaplacené služby. Další služby poskytne CK pouze na základě písemného smluvního dojednání a úhrady objednaných služeb,
-   mít uzavřenou smlouvu o povinném pojištění pro případ úpadku CK ve smyslu platných předpisů a při uzavření smlouvy o zájezdu spolu se smlouvou odevzdat zákazníkovi doklad o tomto pojištění,
-   plnit další povinnosti vyplývající jí ze Smlouvy a platných právních předpisů.

8. Práva a povinnosti klienta
a)  Zákazník má právo:
-   na bezchybné, řádné a včasné poskytnutí dohodnutých služeb zahrnutých do ceny zájezdu,
-   na reklamaci nedostatků poskytovaných služeb ve smyslu článku 11 těchto všeobecných podmínek,
-   na písemné poskytnutí podrobných informací o skutečnostech neobsažených ve Smlouvě, podrobnější informace o ubytování, dopravě a stravování, jsou-li součástí zájezdu,
-   obdržet veškeré potřebné doklady pro čerpání smluvně dohodnutých služeb (letenka, vízum, vouchery apod.) před zahájením zájezdu,
-   na bezodkladnou informaci o případných změnách dohodnutých služeb,
-   odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu při současném zaplacení odstupného podle článku 7 písm. b) těchto všeobecných podmínek.

b)  Zákazník je povinen:
-   poskytnout CK bez vyzvání a včas všechny potřebné informace, příp. doklady k řádnému a včasnému zabezpečení a poskytnutí dohodnutých služeb,
-   zaplatit včas (ve lhůtě splatnosti) objednané služby,
-   na zahájení zájezdu mít u sebe platný cestovní doklad (pas), ostatní cestovní doklady pro poskytnutí smluvně dohodnutých služeb odevzdané CK (letenky, vouchery apod.), při cestě do zemí s vízovou povinností příslušná víza, která si obstará individuálně nebo za předem dohodnutých podmínek a odměnu prostřednictvím CK,
-   splnit si očkovací a další povinnosti při cestách do zemí, ve kterých se toto vyžaduje,
-   dodržovat pasové, vízové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a další bezpečnostní předpisy jakož i zákony a zvyklosti země a míst, do kterých cestuje,
-   dodržovat stanovený program a řídit se pokyny CK, resp. zástupců CK, průvodců, nebo provozovatele dopravního prostředku a ubytovacího zařízení,
-   ukládat si v ubytovacích zařízeních cennosti (šperky, elektronika, doklady, hotovost, karty apod.) do trezorů v pokoji či na recepci,
-   sjednat si pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí a na vyžádání předložit doklad o pojištění. CK může na vyžádání zákazníka toto pojištění zajistit,
-   jednat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či CK,
-   uhradit všechny náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, pokud svým jednáním ohrožuje nebo ruší průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušuje právní předpisy, poškozuje cizí majetek a práva ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb a CK. Při vyloučení z účasti na zájezdu ztrácí zákazník nárok na náhradu nevyužitých služeb.
9. Zrušení zájezdu ze strany zákazníka, změna rezervace
a)  Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před odjezdem na zájezd. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným. Pro určení okamžiku odstoupení od Smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení odstoupení od Smlouvy CK.
b)  Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, je povinen zaplatit odstupné, které se účtuje za každého jednoho přihlášeného účastníka zájezdu (dospělé osoby i dítěte) z celkové ceny zájezdu v následující výši:
Počet dní do zájezdu Odstupné /stornopoplatek/
90 - 61 DNÍ  skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 %
60 - 41 DNÍ skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 %
40 - 21 DNÍ  skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 %
20 - 10 DNÍ skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 %
9 a méně dní před zahájením zájezdu 100 %

c) Vystavené /zakoupené/ letenky k zájezdu jsou vždy bez možnosti provádění změn ze strany zákazníka (například změna odletového a příletového letiště, změna data letu, změna či oprava jména cestujícího apod.). Požadavky na změnu rezervace letenky (včetně letenky v rámci zájezdu) lze realizovat před jejím vystavením /zakoupením/.
d) Storno v případě zrušení letenek, zakoupených v rámci zájezdu, činí 100 % z ceny letenek. Příslušná letecká společnost může v konkrétních případech rozhodnout jinak. V takovém případě CK klienta informuje o skutečné výši poplatků a dalších nákladů souvisejících se změnou či zrušením letenek.
e) Storno letenky zakoupené samostatně se řídí stornopodmínkami konrétní letecké společnosti.
f) Pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány služby cestovního ruchu, zejména letenky, a pokud náklady CK s tím spojené převyšují storno podle článku 9, pak se zákazník zavazuje nahradit CK vzniklou škodu, tj. nahradit skutečné náklady vynaložené v souvislosti s pořízením dotčené služby, resp. jejím stornováním. Odstupné podle článku 9 se v těchto případech počítá z ceny zájezdu po odečtení ceny služby, jejíž pořízení zákazník CK v souladu s tímto článkem nahradil (tj. např. po odečtení plné ceny letenky, resp. jejího stornování).
g)  Zákazníkům je doporučeno sjednat si pojištění storna zájezdu. Toto pojištění CK na vyžádání zajistí.
h)  Pokud se zákazník nedostaví na zájezd, případně musí být před započetím zájezdu či v jeho průběhu vyloučen, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení ceny zájezdu a CK nezodpovídá za případné další škody způsobené z důvodů na straně zákazníka.
i) Změna Smlouvy na základě požadavku zákazníka bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat, za paušální poplatek 1.000,- Kč, a skutečně vynaložené náklady, za 1 změnu a osobu. Jedná se o změnu jména, programu, dopravy a dalších objednaných služeb. Změny provedené v době kratší než 45 dnů před odjezdem lze ze strany CK považovat za odstoupení od Smlouvy a za novou objednávku.        
10. Zrušení zájezdu ze strany Go2
10.1. Go2 je oprávněna v těch případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků a nebo jestliže uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti proveditelné, zrušit zájezd nejpozději do 21 dnů před odjezdem.
10.2 Minimální počet účastníků u všech zájezdů je uveden v nabídce. Ve všech výše uvedených případech nabídne Go2 klientovi jiný termín nebo jinou destinaci nebo klient obdrží plnou cenu za sjednané služby zpět neprodleně a bez zbytečného odkladu. Pro tento ohled nevzniká klientovi žádný nárok na žádné další náhrady.
11. Reklamace
11.1 Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají dle smluvních podmínek je klient oprávněn provést reklamaci.
11.2 Klient je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samotném.
11.3 Reklamaci klient uplatňuje nejdříve u zástupce nebo delegáta či průvodce Go2 v místě konání zájezdu, provede písemnou reklamaci a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení. V případě, že reklamace nebude podána písemně a bez zbytečného prodlení, vystavuje se klient riziku, že se zmenší, omezí nebo zanikne nárok na uznání reklamace a úhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení či aktivním přístupu klienta při řešení reklamace nevznikly.
11.4 CK Go2 je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací v adekvátní výši vynaložených nákladů.
11.5 CK Go2 nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prostředků z důvodu: zhoršené průjezdnosti silnic a hraničních přechodů, posunutí a změny času letů díky přeplnění vzdušných koridorů při letecké dopravě, či z důvodu nepříznivého počasí, případně náhlé technické poruchy a případných jiných Go2 nezaviněných okolností. Zákazníkovi nevzniká z těchto důvodů nárok na náhradu škody ani právo na odstoupení od smlouvy.
11.6 CK Go2 nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK Go2 není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK Go2 zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. CK Go2 neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkovi třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Pokud dojde ke škodě na zavazadlech či újmě na zdraví při letecké přepravě, je třeba tuto skutečnost nahlásit ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol, který je potřebný pro další jednání s leteckou společností.
11.7 Nárok na reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do 3 měsíců po skončení zájezdu, písemnou formou.
12. Zvláštní ustanovení
12.1.  Zpracování osobních údajů
Go2 zpracovává osobní údaje svých klientů s jejich souhlasem:
● za účelem uzavření cestovní smlouvy a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplývajících
● za účelem evidence klientů ve věrnostním systému Go2 a vyhodnocování jejich cest s Go2 pro potřeby realizace věrnostních slev a poskytování nabídek služeb Go2 věrným klientům na základě vyhodnocování jejich cestování s Go2
● za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Go2
K účelu podle odst. 12.1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje klienta v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu a č. pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země, národnost a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo poskytovateli služeb.
Poskytnuté osobní údaje klienta k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK Go2, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy.
12.2.  Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů
Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně data narození uvedené na Smlouvě zpracovala CK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované CK nabízet a poskytovat. Zákazník prohlašuje, že je zmocněn a že podpisem Smlouvy uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech dalších osob uvedených ve Smlouvě. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK a jejích obchodních partnerů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
12.3 Odpovědnost za účastníky zájezdu
Klient se účastní zájezdu a jeho programu, včetně sportovní části, dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Go2 a vedoucí nenesou odpovědnost za nevhodnou výstroj a výzbroj při túrách a za svévolné nedodržování bezpečnostních pravidel. Podepsáním cestovní smlouvy se klient zavazuje řídit se během zájezdu pokyny vedoucích zájezdu, chovat se tak, aby nerušil jeho průběh nebo ostatní účastníky, respektoval zákony navštívené země a naší republiky. V případě individuálního programu je povinen informovat vedoucího zájezdu o plánované trase a programu. Vedoucí zájezdu má právo vyloučit klienta z části programu, pokud jeho vybavení a okamžitý zdravotní stav neodpovídají náročnosti programu, zejména je-li klient pod vlivem alkoholu či omamných látek.
V krajním případě může vedoucí vyloučit klienta ze zájezdu. Neúčast na programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany Go2 a nezakládá právo na náhradu. Go2 neručí za majetek účastníků v případě poškození, zničení, ztráty či krádeže a za jejich zdraví, avšak v průběhu zájezdu se jeho pracovníci budou snažit, aby tato rizika eliminovali. Klient se zavazuje, že se během zájezdu bude chovat a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
12.4 Cestovní pojištění
V ceně zájezdů není zahrnuto žádné pojištění léčebných výloh v zahraničí. Zákazníkům se doporučuje uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK Go2, které mimo jiné obsahuje i pojištění rizik souvisejících se zrušním zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou. V případě, že zákazník cestovní pojištění nesjedná, není CK Go2 povinná (nad daný zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.
12.5 Pojištění CK Go2 proti úpadku
Go2 je v souladu se zákonem pojištěna proti úpadku, toto pojištění je již zahrnuto v ceně zájezdů. CK Go2 předloží certifikát o pojištění na výzvu  klienta.